Leveringsvoorwaarden

PRIJZEN
Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Uitgeverij Hermaion of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de website zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Uitgeverij Hermaion niet voor producten die via de website worden besteld, tenzij dat schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Alle door Uitgeverij Hermaion gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Verzendkosten in Nederland bedragen m.i.v. 1 januari 2024 € 4,50, verzendkosten in België € 6,25.
Uitgeverij Hermaion behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Alle titels zijn op voorraad en worden binnen een week of op afroep verzonden, franco uw adres. De factuur wordt separaat verstuurd per e-mail of per post.

Kortingen
Gebruikersexemplaar
Het gebruikersexemplaar is het exemplaar dat wordt aangeschaft voor de leerling.

Docentenexemplaar
Het docentenexemplaar is het gebruikersexemplaar bestemd voor de docent, verkrijgbaar tegen docentenkorting, tenzij het boek € 10,- of minder kost. Dan is deze korting niet van toepassing. De korting is uitsluitend beschikbaar voor docenten Klassieke Talen verbonden aan een school met gymnasiaal onderwijs. Aan docenten Klassieke Talen en Cultuur in Nederland wordt voor beoordelingsexemplaren van de lesboeken 50% van de verkoopprijs in rekening gebracht; voor docenten Klassieke Talen in het buitenland is dit 60%.  Het bedrag dat uiteindelijk van toepassing is, ziet u terug op de bevestigingsmail.

Docentenhandleiding
Voor Docentenhandleidingen en Antwoordmodellen geldt de aangegeven prijs, evenals voor de niet-lesboeken en het overige didactische materiaal. De uitgave van Docentenhandleidingen is uitsluitend beschikbaar voor docenten Klassieke Talen verbonden aan een school met gymnasiaal onderwijs en heeft als doel docenten hiermee van dienst te zijn door hen met het geboden materiaal veel werk uit handen te nemen. Docentenhandleidingen en Toetsmateriaal worden door ons dan ook niet via de boekhandel geleverd, maar uitsluitend direct aan docenten Klassieke Talen en Cultuur verbonden aan het reguliere onderwijs. Met name geldt dit voor de actuele examenboeken voor het CE, de serie GTC/LTC, de leergangen Kosmos, Chaire!, Via Latina, Lingua Latina en Vivat Roma!, tekstuitgaven voor het SE en de themaboeken voor KCV. Voor examenboeken uit voorafgaande jaren geldt deze beperking niet.

Betaling
Facturering geschiedt door Uitgeverij Hermaion in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen. De factuur wordt separaat per e-mail of per post naar de afnemer toegezonden.
Betaling door de klant dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Uitgeverij Hermaion aangewezen bank- en/of girorekening.
In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Uitgeverij Hermaion gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Uitgeverij Hermaion tevens gerechtigd van de afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

RECLAMES EN KLACHTEN; RETOURZENDINGEN
Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is deze gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan Uitgeverij Hermaion retour te zenden, of bij Uitgeverij Hermaion ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Uitgeverij Hermaion, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door de afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
De aanwezigheid van een gebrek geeft de afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
De totale aansprakelijkheid van Uitgeverij Hermaion wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
Aansprakelijkheid van Uitgeverij Hermaion voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHT
Het is de afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Uitgeverij Hermaion) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Hermaion enig door Uitgeverij Hermaion aan de afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

OVERMACHT
Onder overmacht voor Uitgeverij Hermaion wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Uitgeverij Hermaion noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product tijdelijk bij Uitgeverij Hermaion of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN
Op elke door Uitgeverij Hermaion met de afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Uitgeverij Hermaion met de de afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.