Kosmos Grammatica en woorden 2 | 2e dr.

ISBN: 978-90-5027-207-0
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Kosmos Grammatica en Woorden 2 | 2e druk
Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken

In dit tweede (compleet herziene) deel van Kosmos wordt voortgegaan op de ingeslagen weg: er is naar gestreefd leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en zodoende hun inzicht in het taalsysteem te vergroten. Daarbij is nog steeds van belang, dat de vertaling wordt gezien als een hulpmiddel, tekstbegrip als doel.

Teksten
In dit tweede deel werken we toe naar het lezen van authentieke teksten. In Serie 6, 7 en in een deel van 8 staan teksten die gaandeweg steeds minder zijn geadapteerd, 8.D is de eerste les waarvan de tekst niet is aangepast. De teksten in de Series 9, 10 en 11 zijn geen van alle geadapteerd. Inhoudelijk zien de teksten er als volgt uit:

Series 6: De invalide uitkeringstrekker (Lysias), Serie 7 Jonge politici (Xenophons Memorabilia), Serie 8 Een Symposion en Drinkliedjes, Serie 9 (nieuw in deze herdruk) Mythologie (Ganymedes, geboorte Dionysos, Ares en Aphrodite), Serie 10 Wetenschap (Hippokrates, Eukleides), Serie 11 Grieken in oorlog (Perzen, Sparta), Serie 12 Toneel (Aristophanes’ Ekklesiazousai, Euripides’ Medeia).

Werkwijze
Bij een aantal moeilijke passages worden de leerlingen geholpen door vertaalhulp, die onder de tekst staat afgedrukt en waarnaar in de marge met een V wordt verwezen. De vertaalhulp is, waar mogelijk, in de vorm van vragen, een methode die we in de hele leergang hebben proberen toe te passen.

Oefeningen
Het aantal opgenomen oefeningen is beperkter dan in het eerste deel. Vooral daar waar nieuwe vormen ingeslepen moeten worden zijn oefeningen opgenomen. Bij nieuwe constructies en gebruik van modi levert onze werkwijze (aan de hand van vragen ontdekken, terugbladeren naar overzichten etc.) naar onze mening betere oefening dan losse oefenzinnetjes.

Symbolai
In het voorwoord van deel 1 hebben we aangegeven dat we, naar ons idee, met onze manier van vaak vragenderwijs grammatica uitleggen, nog te weinig ruimte geven aan de leerlingen om actief taalinzicht te verwerven. Daarom zijn aan veel lessen Symboulai toegevoegd en het is de bedoeling dat leerlingen in onderling overleg (2, 4, of 6 samen) tot oplossingen komen.

Verdieping
Aan sommige Series is aan het einde van de les Verdieping toegevoegd. Deze verdieping is bedoeld voor leerlingen, die – daartoe aangezet door onze manier van grammatica uitleggen en door de Symboulai beduidend meer willen weten dan voor vertaalvaardigheid strikt nodig is.

Vertaaltoetsen
In deze docentenhandleiding zijn bij elke Serie ten minste drie vertaaltoetsen opgenomen.
De meeste teksten zijn geselecteerd op grammaticale verschijnselen uit de Serie. Soms is een extra tekst opgenomen, die niet direct de nieuwe grammatica toetst, maar wel inhoudelijk goed aansluit bij wat gelezen is en die wel de algemene vertaalvaardigheid toetst.

De toetsen bij de Series 6, 7 en 8 bestaan uit geadapteerde teksten, veelal van dezelfde auteur als die uit de Series zelf. In de toetsen bij de Series 9, 10, 11 en 12 is slechts sporadisch licht ingegrepen in de tekst.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Kosmos Grammatica en woorden 2 | 2e druk
Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken

Alet Holwerda
Remco Regtuit
Gerry Wakker
Rikus van de Wetering

Formaat: 23 x 23 cm

Grammatica en woorden 2
Omvang: 120 pagina’s
Tweede druk 2014
ISBN 978-90-5027-207-0
Prijs € 19,75

 

Rikus van de Wetering

Drs. H.G. van de Wetering

Gerrie Wakker

Prof. dr. G.C. Wakker

Remco Regtuit

Dr. R. Regtuit

Alet Holwerda

Mw. drs. A.C. Holwerda